Hond en Wet

Inhoud:

Veel van de onderstaande wetten, regelingen en besluiten zijn inmiddels ondergebracht in de Wet Dieren. De inhoud is echter meestal ongewijzigd. Deze pagina zal t.z.t. nog worden bijgewerkt.

Plaatselijke verordeningen voor bijvoorbeeld uitlaatgebieden en hondenbelasting. Wettelijke aansprakelijkheid bij bijvoorbeeld schade door een hond of bijtincidenten
Regelt het houden van honden en katten, voornamelijk van toepassing op bedrijfsmatige houderij
Regelt het welzijn van dieren. Regelt zaken omtrent bij bijvoorbeeld verwaarlozing of mishandeling, maar ook met betrekking tot chippen of andere identificatie van een dier.
Bevat de verbodsbepalingen omtrent jagen met honden en het los laten lopen in de natuur
Bevat de regels omtrent wat er met loslopende honden mag worden gedaan
Bevat de verbodsbepalingen omtrent couperen van staarten en oren
Bepaalde welke honden verboden waren (gevaarlijke honden) - AFGESCHAFT
O.a. minimum leeftijd dat pup bij moeder weg mag

Algemeen

Bij het houden van een hond heb je te maken met de regels van alledag en de ongelukjes die zo nu en dan kunnen gebeuren. Daarvoor zijn de volgende zaken van belang:

Algemene Plaatselijke Verordening

De regelgeving van lokale overheden verschilt van plaats tot plaats. In het algemeen staan de regels voor een bepaalde plaats in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Je vindt hierin bijvoorbeeld de plekken waar de hond kan worden uitgelaten, al dan niet aangelijnd, waar je de uitwerpselen mag laten liggen en/of moet opruimen en wat mogelijke boetes zijn wanneer je je niet houdt aan de regels.
Binnen de bebouwde kom geldt in de meeste gemeenten een aanlijn gebod. Veel gemeenten hebben vervolgens gebieden aangewezen waar de hond los kan. Lang niet alle gemeenten hebben een hondenbeleid, waardoor de voorzieningen voor honden erg variabel zijn: de ene gemeente heeft fraaie uitlaatplekken, hondenspeeltoestellen en bakken om zakjes uitwerpselen in te deponeren, de andere gemeente heeft helemaal niets. En verder heeft de ene gemeente een aantal handhavers op straat die actief het beleid toepassen, terwijl in andere gemeenteen nauwelijks aandacht is voor honden.
Tenslotte kennen de meeste gemeenten een hondenbelasting. Hierop zijn vele varianten mogelijk.

Voor meer informatie kun je terecht bij het gemeentehuis.

Wettelijke Aansprakelijkheid

Als je hond schade toebrengt aan een ander, dan moet je die vergoeden. Hiervoor is een gewone Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering normaal gesproken voldoende.
Een aantal algemene regels zijn verder:

Hinderwet

Wil je een hondenpension beginnen of doe je aan bedrijfsmatige fokkerij, dan zul je vaak een hinderwetvergunning moeten aanvragen. In dat geval kunnen eisen worden gesteld aan de huisvesting van de dieren en de beperking van overlast voor buren.

Top

Honden en kattenbesluit

Na jarenlang vergaderen is op 1 maart 2002 eindelijk het nieuwe Honden- en Kattenbesluit (HKB) in werking getreden. Dit Besluit bestond al sinds 1981, maar is nu op een aantal punten verbeterd. Het HKB'99 maakt deel uit van de Gezondheid- en welzijnswet voor dieren (GWWD) en bevat regels voor het bedrijfsmatig fokken, opvangen, kopen en verkopen van honden en katten. Het gaat hier dus om honden en katten in: asiels, pensions, crèches, kennels en catteries, de (tussen)handel, sommige dierenspeciaalzaken.

In het HKB'99 zijn in vergelijking met het HKB'81 op verschillende onderdelen de welzijnsnormen aangescherpt. Verbeteringen zijn onder andere:

(tekst overgenomen van http://www.hondenbescherming.nl/)

Top

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

In 1992 trad de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD) in werking. De GWWD is een zogeheten 'kader- of raamwet'. Dit houdt in dat de GWWD algemene regels vaststelt, die nader uitgewerkt dienen te worden in een Koninklijk Besluit en/of in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). In een Besluit of in een AMvB wordt praktische invulling gegeven aan de artikelen van de GWWD. In het kader van de GWWD zijn onder andere het Honden- en Katten Besluit, de Regeling Agressieve Dieren en nog diverse andere besluiten tot stand gekomen.

De GWWD bevat één hoofdstuk dat helemaal gewijd is aan de zorg voor het welzijn van het dier. Dit hoofdstuk bevat onder andere de artikelen 36 en 37. Voor de bescherming van de hond en uiteraard voor dieren in het algemeen, zijn dit twee zeer belangrijke artikelen, die voorheen in het Wetboek van Strafrecht stonden.

Op grond van verordening 1523/2007 is het binnen de Europese Unie verboden om te handelen in katten- en hondenbont of in producten die dit bont bevatten. Vanaf 1 januari 2009 is de mogelijkheid te straffen opgenomen in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (artikel 81m). Dit betekent dat degene die handelt in strijd met de honden- en kattenbontverordening kan worden gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden, een taakstraf of een geldboete.

(tekst overgenomen van http://www.hondenbescherming.nl/) en http://www.minlnv.nl/)

Top

Flora- en faunawet

Buiten de bebouwde kom geldt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente doorgaans niet. Wel heb je dan te maken met de Flora- en Faunawet.. Deze regelt de bescherming van planten en "niet-gehouden" dieren. Ook de jacht valt onder deze wet. In de Flora- en Faunawet staat nergens dat honden niet mogen loslopen. Wel staat erin dat er geen planten en/of dieren mogen worden vernield, verstoord of opgejaagd. Dit geldt voor mensen, maar dit betekent ook dan mensen moeten zorgen dat hun honden dergelijke dingen ook niet doen. Een hond mag dus bijvoorbeeld geen wild opjagen of een konijnenhol uitgraven.

Als een gebied als beschermd natuurmonument is aangewezen, gelden allerlei extra ge- en verboden, waarvan een aanlijngebod meestal deel uit maakt. Bij dergelijke gebieden en bij gebieden die eigendom zijn van een ander mag terreinbeheerder zelf regels opstellen. Vaak staat er dan een bordje "verboden toegang, art. 461, Wetboek van Strafrecht". In artikel 461 staat dat je strafbaar bent als je zonder toestemming op iemands terrein komt of als je de daar door hem ingestelde regels overtreedt. Regels die een terreinbeheerder opstelt hebben doorgaans te maken met het wel of niet los mogen lopen van honden, waar wandelaars, ruiters en/of fietsers zich mogen begeven en tijden waarop men zich in het gebied mag bevinden.

In de Flora- en faunawet wordt ook de jacht geregeld. Er wordt een lijstje van middelen genoemd die toegestaan zijn. Onder bepaalde voorwaarden is jagen met honden toegestaan. Jagen met zogenaamde "lange honden" is echter verboden. Lange honden zijn windhonden of kruisingen daarvan. Met dergelijke "ongeoorloofde jachtmiddelen" mag je je zelfs niet eens "in het veld" begeven. Dit betekent niet dat je met een dergelijke hond niet mag wandelen in de natuur. Dit mag wel, mits je hem aangelijnd houdt. Loopt de hond los, dan wordt men automatisch geacht ongeoorloofd aan het jagen te zijn en kan een boete alleen worden voorkomen als men het tegendeel kan aantonen.

Top

Wet op de dierenbescherming

In deze wet staat een artikel dat aansluit op de Flora- en faunawet en wat van belang is in het geval van loslopende honden.

Top

Ingrepenbesluit

Een belangrijk besluit voor de bescherming van het welzijn van de hond is het Ingrepenbesluit. Het besluit gaat uit van het 'nee-tenzij principe'. Hiermee wordt bedoeld dat ingrepen in principe verboden zijn, tenzij nadrukkelijk in het Ingrepenbesluit staat dat een bepaalde ingreep wel is toegestaan. Alle ingrepen die niet in het besluit staan zijn dus verboden!

Ingrepen die wel toegestaan zijn:

Couperen (verwijderen) van delen van oren en staart is in Nederland verboden. Het is wettelijk verboden om honden die na de gestelde data gecoupeerd zijn mee te laten doen aan evenementen als tentoonstellingen en keuringen, en om ermee te fokken! Een dergelijke hond mag men wel houden, maar het verkopen ervan is strafbaar.

Oren

Couperen van oren is in Nederland verboden vanaf 30 april 1989. Honden die na deze datum in Nederland geboren zijn mogen niet meer meedoen aan tentoonstellingen, wedstrijden, examens (zoals GH of G&G). Voor in het buitenland geboren honden geldt dit vanaf de datum dat het in dat land verboden werd of (bijvoorbeeld als daar nog geen coupeerverbod is) vanaf 1 oktober 1996.

Staart

Het couperen van staarten is in Nederland vanaf 1 september 2001 niet meer toegestaan. Honden die na deze datum in Nederland geboren zijn mogen niet meer meedoen aan tentoonstellingen, wedstrijden, examens (zoals GH of G&G). Voor in het buitenland geboren honden geldt dit vanaf de datum dat het couperen in dat land verboden werd.

Top

Regeling Agressieve Dieren (RAD - AFGESCHAFT)

Op 1 februari 1993 kwam de regeling Agressieve Dieren (RAD of Pitbull-regeling) tot stand naar aanleiding van diverse ernstige bijtincidenten door en agressief gedrag van honden van vooral het type pitbull. Via deze regeling en de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren werd het in bezit hebben van een Pitbull-achtige hond in Nederland verboden. De reden was, dat Pitbulls gefokt zijn op zeer onvoorspelbaar en zeer gevaarlijk aanvalsgedrag. Dit uit zich vaak pas vanaf ca. 3 jaar leeftijd. De hond kan dan ineens zonder enige reden en zonder enige aankondiging aanvallen. De wonden die dan ontstaan zijn niet mis en helaas zijn vaak kinderen de dupe. Dit geldt niet voor American Staffordshire Terriërs en Staffordshire Bull Terriërs (ook wel Engelse Staffordshire Terriërs genoemd). Deze rassen lijken qua uiterlijk weliswaar op de Pitbull, maar vertonen niet het beschreven aanvalsgedrag. Meestal zijn ze juist uitgesproken vriendelijk naar mensen. De genoemde twee rassen zijn officieel door de FCI erkend en deze dieren hebben dan ook een stamboom van de FCI. Een Pitbull is geen officieel ras en dus altijd stamboomloos. Het verschil met een ras-Stafford (met stamboom) is zelf door deskundigen niet of moeilijk te zien. Dat is de reden dat gesteld werd dat een Pitbull-achtige alleen gehouden mocht worden als deze een stamboom had.

Recent is de RAD geëvalueerd en men is tot de conclusie gekomen dat de regeling niet geleid heeft tot vermindering van het aantal bijtincidenten in Nederland. Tegelijk was er zeer veel weerstand tegen de RAD, omdat vaak onschuldige honden in beslag genomen en afgemaakt werden. De RAD is daarom afgeschaft. Het leek er enige tijd op dat er een vervangende regeling zou komen, die betrekking zou hebben op alle hondenrassen en rasloze honden. Er zou dan een test komen om honden te testen op agressie. Honden die betrokken geweest waren in een bijtincedent zouden dan aan deze test onderworpen worden. Het falen voor deze test zou gelijk staan aan een doodsoordeel voor de hond. Wetenschapers gaven echter aan dat het niet mogelijk is om een test te maken die 100% btrouwbaar is. Een betrouwbaarheid van 80% is al erg hoog. Dit zou betekenen dat 20% ten onrechte zakt of slaagt voor de test. Deze marge werd als te groot gezien. Daarom heeft de minister afgezien van verdere regelgeving. De plaatselijke politieverordeningen bieden doorgaans voldoende mogelijkheden om agressieve honden aan te pakken.

Top

Overig

Scheiden van dieren

Het Besluit scheiden van dieren is op 25 januari 1996 van kracht geworden. Het bepaalt dat jonge dieren pas bij de moeder weg mogen vanaf een bepaalde minimum leeftijd. Voor honden is deze gesteld op 7 weken. Uitzondering hierop zijn allen mogelijk met het oog op de gezondheid en het welzijn van het dier of het ouderdier.

Regelingen voor bepaalde rassen

Meer informatie over wetgeving is te vinden op de volgende link: http://www.overheid.nl/

Top

Laatst gewijzigd op:

Deze pagina is onderdeel van de Hondenvraagbaak